O firmie

Przedsi?biorstwo Us?ugowo Handlowe "Trans-kon" funkcjonuje od 1998 roku. Siedziba firmy znajduje si? w Olkuszu w woj. ma?opolskim. G?ównym przedmiotem dzia?a? firmy jest ?wiadczenie us?ug transportowych na terytorium Polski jak równie? krajach Unii Europejskiej, mi?dzy innymi: Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, W?ochy, Hiszpania, Francja, Czechy, S?owacja, Rumunia, S?owenia i Austria. Nasz? flot? zasilaj? nowoczesne pojazdy takich marek jak RENAULT TRUCK, VOLVO oraz MERCEDES spe?niaj?ce normy emisji spalin i ha?asu Euro3, Euro5 i Euro6. Gwarantujemy bezpieczny i terminowy przewóz ró?nego rodzaju ?adunków. Nasza Firma posiada ubezpieczenie OCP w wysoko?ci: 1000000,00 Euro oraz ubezpieczenie od szkód ?rodowiskowych w wysoko?ci: 2500.000,00 Euro.

W ofercie firmy Trans-kon jest równie? ?wiadczenie us?ug za?adunkowych i prze?adunkowych wagonów g?ównie na Euroterminalu w S?awkowie. Zespó? profesjonalnych mechaników jakim dysponujemy pomo?e naszym klientom w zakresie bie??cych napraw pojazdów ci??arowych oraz wulkanizacji ogumienia.

Jeste?my nowoczesn? i pr??nie rozwijaj?c? si? firm? wyró?niaj?c? si? na tle innych przewo?ników. Dzi?ki wyspecjalizowanej kadrze pracowników z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi gwarantujemy naszym klientom us?ugi na najwy?szym, profesjonalnym poziomie. Zapraszamy do zapoznania si? z nasz? ofert? i do podj?cia wspó?pracy.

 
transport krajowy i mi?dzynarodowy
prze?adunki i za?adunki wagonów
Warsztat i wulkanizacja bukowno